Jak stworzyć moduł usługi?

Poradnik został napisany bardzo powierzchownie. Aby w pełni nauczyć się tworzenia modułów usług, musisz zaznajomić się z kodem już stworzonych modułów.
Moduł usługi to zestaw metod umożliwiających stworzenie nowej usługi, a następnie obsługiwanie jej. Zadaniem modułu usługi jest między innymi: Co MUSISZ umieć, aby stworzyć moduł usługi: Podstawowa nomenklatura:
Podstawowe informacje o funkcjonowaniu modułów usług w sklepie SMS
Zaczynamy kodzić!
 1. Tworzymy plik id_modulu.php i wrzucamy go do lokalizacji: includes/services/. Jego szkielet powinien wyglądać następująco: 01| <?php
  02|
  03| $heart
  ->register_service_module("example""Przykład""ServiceExample""ServiceExampleSimple");
  04|
  05| class 
  ServiceExampleSimple extends Service
  06|
  {
  07|     const 
  MODULE_ID "example";
  08| }
  09|
  10| class 
  ServiceExample extends ServiceExampleSimple
  11|
  {
  12| }
  1. W linii 3-ciej informujemy silnik, że nasz moduł istnieje.
   • 1 argument - id modułu (każdy moduł musi mieć unikalny identyfikator)
   • 2 argument - nazwa modułu przyjazna oczom
   • 3 argument - nazwa klasy modułu
   • 4 argument - nazwa klasy simple modułu
  2. W linii 7-mej podajemy takie samo ID jak w 1 argumencie metody register_service_module.
  3. W tym momencie możemy już utworzyć nową usługę, którą będzie obsługiwał nasz moduł (PA -> Usługi -> Dodaj usługę)
 2. Moduł możemy teraz rozszerzać o dodatkowe funkcjonalności (które będziemy musieli zakodzić). Lista interfejsów, które moduł może implementować znajduje się w lokalizacji: includes/services/interfaces/.
 3. Przykładowy moduł implementujący interfejsy IService_Purchase oraz IService_PurchaseOutside 01| <?php
  02|
  03| $heart
  ->register_service_module("example""Inne""ServiceExample""ServiceExampleSimple");
  04|
  05| class 
  ServiceExampleSimple extends Service implements IService_CreateIService_AdminManage
  06|
  {
  07|     const 
  MODULE_ID "example";
  08| }
  09|
  10| class 
  ServiceExample extends ServiceExampleSimple implements IService_PurchaseIService_PurchaseOutside
  11|
  {
  12|
  13|     
  /**
  14|      * Metoda która sprawdza poprawność wprowadzonych danych zakupu,
  15|      * wywoływana gdy zakup został przeprowadzony z zewnątrz, nie przez formularz na stronie WWW.
  16|      *
  17|      * @param Entity_Purchase $purchase_data
  18|      *
  19|      * @return array
  20|      *  status => string id wiadomości,
  21|      *  text => string treść wiadomości
  22|      *  positive => bool czy udało się przeprowadzić zakup czy nie
  23|      *  [data => array('warnings' => array())]
  24|      *  [purchase_data => Entity_Purchase dane zakupu]
  25|      */
  26|     
  public function purchase_data_validate($purchase_data)
  27|     {
  28|         global 
  $heart$db$lang;
  29|
  30|         
  $warnings = array();
  31|
  32|         
  // Serwer
  33|         
  $server = array();
  34|         if (!
  strlen($purchase_data->getOrder('server'))) {
  35|             
  $warnings['server'][] = $lang->must_choose_server;
  36|         }
  37|         else {
  38|             
  // Sprawdzanie czy serwer o danym id istnieje w bazie
  39|             
  $server $heart->get_server($purchase_data->getOrder('server'));
  40|
  41|             
  // Danej usługi nie można zakupić na danym serwerze
  42|             
  if (!$heart->server_service_linked($server['id'], $this->service['id']))
  43|                 
  $warnings['server'][] = $lang->chosen_incorrect_server;
  44|         }
  45|
  46|         
  // E-mail
  47|         
  if (strlen($purchase_data->getEmail()) && $warning check_for_warnings("email"$purchase_data->getEmail())) {
  48|             
  $warnings['email'] = array_merge((array)$warnings['email'], $warning);
  49|         }
  50|
  51|         
  // Jeżeli są jakieś błedy, to je zwróć
  52|         
  if (!empty($warnings)) {
  53|             return array(
  54|                 
  'status' => "warnings",
  55|                 
  'text' => $lang->form_wrong_filled,
  56|                 
  'positive' => false,
  57|                 
  'data' => array('warnings' => $warnings)
  58|             );
  59|         }
  60|
  61|         
  $purchase_data->setOrder(array(
  62|             
  'amount' => $price['amount']
  63|         ));
  64|
  65|         
  $purchase_data->setPayment(array(
  66|             
  'cost' => $heart->get_tariff_provision($purchase_data->getTariff())
  67|         ));
  68|
  69|         return array(
  70|             
  'status' => "ok",
  71|             
  'text' => $lang->purchase_form_validated,
  72|             
  'positive' => true,
  73|             
  'purchase_data' => $purchase_data
  74|         
  );
  75|     }
  76|
  77|     
  /**
  78|      * Metoda wywoływana, gdy usługa została prawidłowo zakupiona
  79|      *
  80|      * @param Entity_Purchase $purchase_data
  81|      * @return integer        value returned by function add_bought_service_info
  82|      */
  83|     
  public function purchase($purchase_data)
  84|     {
  85|         return 
  add_bought_service_info(
  86|             
  $purchase_data->user->getUid(), $purchase_data->user->getUsername(), $purchase_data->user->getLastip(), $purchase_data->getPayment('method'),
  87|             
  $purchase_data->getPayment('payment_id'), $this->service['id'], $purchase_data->getOrder('server'), $purchase_data->getOrder('amount'),
  88|             
  $purchase_data->getOrder('auth_data'), $purchase_data->getEmail()
  89|         );
  90|     }
  91|
  92| }
  93|
 4. Każdy moduł może przechowywać dodatkowe pliki (js, html, css) w odpowiednich folderach:
  • includes/languages/id_jezyka/id_modulu.php - biblioteka językowa ładowana zawsze
  • jscripts[/admin]/pages/id_modulu.js - plik *.js ładowany tylko na konkertnej stronie
  • jscripts/services/id_modulu.js - plik *.js ładowany zawsze
  • styles[/admin]/pages/id_modulu.css - plik *.css ładowany tylko na konkertnej stronie
  • styles/services/id_modulu.css - plik *.css ładowany zawsze
  • themes/id_motywu/services/id_modulu/* - tutaj powinny się znajdować wszystkie szablony *.html z których korzysta moduł